Algemene voorwaarden

Wij, StartTheorie bieden via Software-as-a-Service (SaaS) de software Starttheorie aan. Dit houdt in dat wij via het internet in de vorm van een online omgeving aan u toegang verschaffen tot de software die wij hebben ontwikkeld. Wij hanteren bij het gebruik van StartTheorie door u de onderhavige voorwaarden. De onderhavige voorwaarden zijn van toepassing op alle overeenkomsten tussen u en ons.

 

Algemeen

 1. Wij verklaren de onderhavige voorwaarden van toepassing op iedere aanbieding en overeenkomst die wij met u sluiten.
 2. Om ervoor zorg te dragen dat u tijdig van deze algemene voorwaarden kennisneemt, zullen wij deze voorwaarden ter beschikking stellen bij het koopproces en op onze website www.Starttheorie.nl.
 3. Het kan voorkomen dat achteraf een beding in deze voorwaarden of de overeenkomst die wij met u sluiten en waarop deze voorwaarden van toepassing zijn niet geldig zijn of door u ongeldig worden verklaard (vernietigd). In zulke gevallen zullen de overige delen van deze voorwaarden onverminderd van toepassing blijven op de overeenkomst die wij met u sluiten. Wij zullen in gevallen waarbij een beding ongeldig blijkt of door u ongeldig wordt verklaard, dat beding vervangen door een bepaling die zoveel mogelijk de inhoud van de ongeldige bepaling volgt.
 4. De overeenkomst tussen u en ons komt stand, nadat u de prijs voor StartTheorie hebt betaald en een inlogcode hebt ontvangen van ons.
 5. De overeenkomst tussen u en ons komt blijft standhouden ook als u gedeeltelijk of helemaal niet de cursus hebt gevolgd.
 6. Wij willen de mogelijkheid hebben om deze algemene voorwaarden te allen tijde te kunnen wijzigen, daarom komen we overeen dat wij dat recht hebben en dat u bij voorbaat ermee instemt dat steeds de laatste versie van de onderhavige voorwaarden van toepassing zullen zijn op onze relatie. Mocht u willen afwijken van onze algemene voorwaarden, dan zijn de afwijkende afspraken alleen geldig als wij deze schriftelijk met u zijn overeengekomen.

Voorwaarden voor online winkels

Door akkoord te gaan met deze Servicevoorwaarden, verklaart u dat u ten minste de meerderjarings aandeelhouder bent in uw staat of provincie, of dat u meerderjarig bent in uw staat of provincie en dat u ons toestemming hebt gegeven om sta een van uw minderjarige afhankelijken toe om deze site te gebruiken.
U mag onze producten niet gebruiken voor illegale of ongeoorloofde doeleinden noch mag u, in het gebruik van de Service, wetten overtreden in uw rechtsgebied (inclusief maar niet beperkt tot auteursrechtwetten).
Je mag geen wormen of virussen of een code van destructieve aard verzenden.
Een schending of overtreding van een van de Voorwaarden zal resulteren in een onmiddellijke beëindiging van uw Services.

Aanbiedingen

Wij kunnen gebruik maken van aanbiedingen. Indien wij gebruik maken van een aanbieding dan zijn deze vrijblijvend, tenzij anders is aangegeven door ons dan wel afgesproken tussen ons.

Prijzen

 1. De weergegeven prijzen zijn inclusief btw.
 2. Alle getoonde prijzen op de website en/of app zijn onder voorbehoud van tikfouten en /of prijswijzigingen.

Betaling

 1. Voor het gebruik van StartTheorie betaalt u ons de prijs, zoals weergegeven op onze website, dan wel applicatie. Wij rekenen met u direct af bij de aankoop. U betaalt de aankoop door middel van Ideal of andere ter beschikking staande betaalmogelijkheden. U betaalt de prijs die overeenkomt met de periode waarvoor u StartTheorie gebruikt wenst te maken.
 2. Indien de betaling om welke reden dan ook teruggeboekt wordt, voldoet u niet aan uw betalingsverplichting. U bent dan vanaf het moment dat het geld van ons rekening terug wordt geboekt direct in verzuim.

Gebruik van StartTheorie

 1. Nadat uw betaling is gelukt krijgt u van ons een persoonlijke inlogcode waarmee u automatisch direct ingelogd wordt in StartTheorie. U kunt dan direct beginnen met het gebruik maken van StartTheorie.
 2. Op de overeenkomst tussen u en ons is tevens van toepassing de gebruiksvoorwaarden StartTheorie waarmee u akkoord bent gegaan tijdens het koopproces.
 3. U bent verplicht om de aan u verstrekte inlogcode en/of door uzelf bedachte wachtwoord geheim te houden. Het is u verboden om anderen toegang te verschaffen tot het gebruik van StartTheorie, betaald of onbetaald.
 4. U moet uw accountgegevens en wachtwoord strikt geheimhouden. U bent aansprakelijk voor alle handelingen die worden gedaan nadat is ingelogd met de accountgegevens en het wachtwoord.
 5. U bent verplicht om tijdens het gebruik van StartTheorie de gebruiksvoorwaarden waarmee u akkoord bent gegaan na te leven. Indien u te kort schiet in de naleving van de voorwaarden van de gebruiksvoorwaarden en/of de onderhavige voorwaarden zijn wij gerechtigd om u toegang tot StartTheorie (tijdelijk) te beëindigen. Wij kunnen in geen geval aansprakelijk worden gehouden voor uw schade in het geval wij op grond van uw tekortkoming tot (tijdelijke) beëindiging overgaan.
 6. Mocht u de toegang tot StartTheorie (tijdelijk) beëindigd worden op grond van art. 5.5 van de voorwaarden, dan behoeven wij ook niet de door u betaalde prijs voor StartTheorie terug te betalen, omdat u geen gebruik hebt kunnen maken van StartTheorie.
 7. U bent zelf verantwoordelijk voor de technische werking en onderhoud van uw internetverbinding, interne netwerk en alle overige IT-systemen die volgens onze systeem-vereisten nodig zijn voor het gebruik van StartTheorie.
 8. Wij hebben het recht een persoonlijk account te blokkeren. Dit doen wij als wij het redelijke vermoeden hebben dat met een of meer persoonlijke accounts in strijd wordt gehandeld met de wet, de gebruiksovereenkomst of deze overeenkomst. Daarnaast houden wij het recht om andere consequenties aan dit gebruik te verbinden. Wij kunnen niet verplicht worden om de betaalde prijs voor StartTheorie aan u terug te betalen.

Beschikbaarheid En Onderhoud Van StartTheorie

 1. Wij zullen ervoor zorgdragen dat u gebruik kunt maken van StartTheorie gedurende de duur van de licentie die wij overeen zijn gekomen. U kunt van ons verwachten dat wij ons uiterste best doen om StartTheorie 24 uur per dag en 7 dagen per week beschikbaar houden voor u. Wij zorgen zelf voor het onderhoud en beheer van StartTheorie.
 2. Om StartTheorie correct te kunnen laten functioneren, zijn we genoodzaakt om van tijd tot tijd onderhoud te plegen. Wij zullen het onderhoud aan StartTheorie tijdig aan u aankondigen en zullen ons inspannen om het onderhoud buiten kantoortijden te doen, zodat u zo min mogelijk beperkingen ervaart. Wij zullen u tijdig voordat wij het onderhoud zullen uitvoeren op de hoogte stellen van het onderhoud. In noodgevallen zijn we echter niet verplicht om u tijdig op de hoogte te stellen van het onderhoud dat wij aan StartTheorie zullen gaan plegen.
 3. Wij houden het recht StartTheorie te wijzigen en bepaalde eigenschappen of functionaliteiten van StartTheorie te wijzigen, te verwijderen of toe te voegen.
 4. Wij garanderen niet dat StartTheorie foutloos is. Breng ons gelijk op de hoogte als StartTheorie een storing heeft, zoals een foutmelding of het uitvallen van een functionaliteit van StartTheorie. U kunt dit doen door te e-mailen naarinfo@starttheorie.nl. Wij zullen vervolgens ons best doen de storing zo snel mogelijk op te lossen.

Producten en diensten

 1. We hebben er alles aan gedaan om de kleuren en afbeeldingen van onze producten die in de winkel verschijnen zo nauwkeurig mogelijk weer te geven. We kunnen niet garanderen dat de weergave van elke kleur op uw computerscherm correct zal zijn.
 2. We garanderen niet dat de kwaliteit van producten, services, informatie of ander materiaal dat u hebt gekocht of verkregen, aan uw verwachtingen zal voldoen, of dat fouten in de Service zullen worden gecorrigeerd.
 3. Onze winkel wordt gehost op Shopify Inc. Ze bieden ons het online e-commerce platform waarmee we onze producten en diensten aan u kunnen verkopen.

Overmacht

Wij zijn niet aansprakelijk als wij de overeenkomst met u niet kunnen nakomen door overmacht. Dit geldt ook als u de overeenkomst door overmacht niet kunt nakomen. Als de overmacht langer duurt dan één maand, kan deze overeenkomst schriftelijk worden opgezegd. In dat geval bestaat er geen recht op schadevergoeding.

Herroepingsrecht

 1. Nadat u voor de licentie de prijs hebt betaald, zult u automatisch een inlogcode ter beschikking gesteld krijgen, waarmee u direct toegang krijgt tot StartTheorie. U stemt derhalve in met een directe levering. U stemt tevens ermee in dat u afstand doet van uw recht om de overeenkomst te mogen ontbinden gedurende de periode dat de herroepingsrecht geldend gemaakt kan worden. Bij gebruik van StartTheorie binnen 14 dagen na ter beschikking stellen van de inlogcode stemt u derhalve in met directe levering.

Intellectuele Eigendomsrechten

De intellectuele eigendomsrechten behorende op StartTheorie, de inhoud van StartTheorie, daaronder begrepen maar niet beperkt tot alle documentatie(s), foto’s, vragen, teksten, illustraties, afbeeldingen, lay-outs, beeldmateriaal, geluidsfragmenten, wijzigingen en uitbreidingen berusten bij ons. U krijgt enkel de gebruiksrechten en bevoegdheden die voortvloeien uit deze overeenkomst of die schriftelijk worden toegekend en voor het overige is het U niet toegestaan om StartTheorie, dan wel de inhoud ervan zoals hiervoor omschreven te reproduceren, kopiëren, verspreiden, verhuren, uitlenen, presenteren, aan derden te tonen, openbaar te maken, bewerken, herontwerpen of op enige andere manier te gebruiken zonder voorafgaande toestemming van StartTheorie.

Geheimhouding

Wij zijn verplicht al uw vertrouwelijke informatie geheim te houden. Onder ‘vertrouwelijke informatie’ verstaan wij alle informatie waarvan u heeft aangegeven dat deze vertrouwelijk is of waarvan het uit de aard van de informatie voortvloeit. Het volgende is in ieder geval vertrouwelijke informatie: persoonsgegevens zoals bedoeld in de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG).

Aansprakelijkheid

 1. Wij zijn niet aansprakelijk voor de schade die is ontstaan door ondeskundig gebruik van StartTheorie.
 2. Wij zijn alleen aansprakelijk voor uw directe schade, die rechtstreeks en uitsluitend het gevolg is van een tekortkoming van ons.
 3. Onze aansprakelijkheid is steeds beperkt tot maximaal de door u betaalde koopsom of het bedrag dat onze verzekeraar in dat geval uitkeert.
 4. Wij verplichten ons zorg te dragen voor een zorgvuldige opslag van de van u afkomstige data. Wij zijn niet aansprakelijk voor de beschadiging of het verliezen van de bij ons of bij derden opgeslagen data.

Toepasselijk Recht

Op de overeenkomst tussen u en ons is het Nederlands recht van toepassing.

 Indien u naar aanleiding van deze algemene voorwaarden of het gebruik van StartTheorie vragen mocht hebben, dan kunt u met ons contact opnemen door te mailen naar info@starttheorie.nl.

 Questions about the Terms of Service should be sent to us at info@starterrijschool.nl.